باتوجه به مشكلات عديده بوجود آمده دربخش مالي ومالياتی فوتبال كشور ازيكسو و به رسميت شناخته شدن اتحاديه فوتبال به عنوان اتحاديه صنفی باشگاه هاي ورزشي ازسوي سازمان امورمالياتي كشور ازسوئي ديگر در خصوص موارد ذیل در محل اتحادیه فوتبال اقدام می شود

  • دانستنی های مالیاتی وانواع آن
  • فرازهای مالیات برانواع درآمد
  • مالیات بردرآمدباشگاه های ورزشی
  • تفسیرحقوقی واژه ( فرهنگی ) و دیدمالیاتی برآن
  • اسپانسرینگ ومعافیت های مالیاتی
  • شفافیت مالیاتی